Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, działając w imieniu Powiatu Zawierciańskiego informuje, że realizuje projekt pt.: Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim (RPSL.09.02.05-24-014G/20) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5  Rozwój usług społecznych - konkurs.

Kompleksowymi usługami społecznymi z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej objęci zostaną:

  • kandydaci i kandydatki na rodziny zastępcze niezawodowe,
  • funkcjonujące rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe,
  • wychowankowie pieczy zastępczej,
  • rodzice biologiczni.

Udzielane w projekcie wsparcie przyczyni się do osiągnięcia równości szans w realizowaniu rodzicielstwa zastępczego przez osoby, które zgodnie z diagnozą potrzeb i problemów społecznych mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego należą do grup defaworyzowanych (kobiety, osoby z niepełnosprawnością, borykające się z ubóstwem, osoby po 50 r.ż. pozostające poza rynkiem pracy, osoby z niskim wykształceniem i niskimi dochodami).

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.