Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kryteria udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2024r.

Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oparta jest na przepisach ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeń wykonawczych. Zgodnie z zapisami w/w ustawy Rada Powiatu po otrzymaniu decyzji Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie wysokości limitu środków PFRON uchwala zadania i wysokość limitów na ich realizację.

Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w roku 2024:

 • dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych:
  • architektonicznych,
  • technicznych,
  • w komunikowaniu się,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w:
  • przedmioty ortopedyczne,
  • środki pomocnicze,
  • sprzęt rehabilitacyjny,
 • dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w systemie elektronicznym: System Obsługi Wsparcia (SOW).

I. Kryteria dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

 1. Dofinansowanie będzie przyznawane osobom mającym znaczące problemy w samodzielnym poruszaniu się (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim), których konsekwencją jest konieczność stałego użytkowania wózka inwalidzkiego lub poruszanie się wyłącznie przy pomocy przedmiotów ortopedycznych (kule, balkonik, proteza).
 2. W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób w wieku aktywności zawodowej ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Mając na uwadze zapisy pkt.1 i 2, przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały z dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 4. Maksymalne dofinansowanie będzie wynosić:
 • 80% kosztów inwestycji,

z zastrzeżeniem:

 • nie więcej niż 15 000,00 zł. w przypadku inwestycji dotyczących wyłącznie dostosowania łazienki,
 • dofinansowanie nie dotyczy wyposażania w urządzenia sanitarne standardowe nieposiadające atestów dla osób niepełnosprawnych,
 • nie więcej niż 30 000,00 zł. w przypadku  pozostałych inwestycji.

Zakres rzeczowy inwestycji dotyczy prac budowlanych, które maja na celu likwidację istniejących barier w pomieszczeniach, w których funkcjonują osoby niepełnosprawne i trwałego montażu urządzeń.

II. Kryteria dofinansowania do likwidacji barier technicznych.

 1. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań:
  • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla których zakup konkretnego przedmiotu ułatwi wykonywanie funkcji społecznych i zawodowych,
  • osobom które nie korzystały ze wsparcia ze środków PFRON w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 2. W zakresie realizacji tego zadania będą realizowane dofinansowania wyłącznie do zakupu urządzeń, które umożliwią realizację podstawowych czynności dnia codziennego, które do tej pory w związku z ograniczeniami wynikającymi z  niepełnosprawności nie były możliwe. Dotyczy  urządzeń specjalistycznych/atestowanych, przeznaczonych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne w związku z ich szczególnymi potrzebami.
 3. W przypadku wniosku o ponowne dofinansowanie zakupu  urządzenia, które było przedmiotem dofinansowania w latach poprzednich wymagane jest przedstawienie ekspertyzy technicznej lub szczegółowej informacji na temat stanu urządzenia, który powoduje ponowne wystąpienie bariery technicznej.
 4. Maksymalne dofinansowanie:
  • dla osób dorosłych nie przekroczy kwoty 20 000,00 zł. i nie więcej niż 80% wartości zakupu,
  • dla dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia do 25 000,00 zł. i nie więcej niż 95% wartości zakupu.
 5. Maksymalna kwota dofinansowania w przypadku zakupu standardowego łóżka elektrycznego dla osoby dorosłej wynosi 3 500,00 zł.
 6. Dofinansowanie będzie dotyczyło wyłącznie urządzeń fabrycznie nowych (nieużywanych) objętych co najmniej 12 miesięczną gwarancją.
 7. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

III. Kryteria dotyczące dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się.

 1. Realizacja tego zadania polega na dofinansowaniu zakupu urządzeń, które służą komunikowaniu się z otoczeniem. Problemy w komunikowaniu definiuje się jako ograniczenia w zakresie realizacji podstawowych czynności, które wynikają z  rodzaju niepełnosprawności i skutkują niemożnością lub znacznym ograniczeniem możliwości kontaktów z otoczeniem.
 2. Jednostkowe dofinansowanie w 2024 roku wyniesie do 80% kosztu zakupu urządzenia:
  • w przypadku dofinansowania standardowego sprzętu komputerowego lub laptopa jednostkowe dofinansowanie nie przekroczy kwoty 3 000,00 zł., w przypadku tabletu nie przekroczy 1 500,00 zł. nie więcej niż 80% kosztu zakupu,
  • w przypadku konieczności zakupu wraz z komputerem specjalistycznego oprogramowania usprawniającego mowę i komunikację dofinansowanie wyniesie maksymalnie 2000,00 zł. nie więcej niż 80% kosztu zakupu.
 3. Dofinansowanie w będzie przyznawane dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 4. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.
 5. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały ze wsparcia ze środków PFRON w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 6. W przypadku wniosku o ponowne dofinansowanie zakupu urządzenia, które było przedmiotem dofinansowania w latach poprzednich wymagane jest przedstawienie ekspertyzy technicznej lub szczegółowej informacji na temat stanu urządzenia, który powoduje ponowne wystąpienie bariery w komunikowaniu się.

IV. Kryteria dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

 1. Dofinansowanie w roku 2024 będzie przyznawane dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 2. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań dzieciom niepełnosprawnym.
 3. Dofinansowanie może dotyczyć jedynie sprzętu służącego do czynnej rehabilitacji (aktywnych ćwiczeń) wprost wskazanego przez lekarza specjalistę, w przypadkach braku możliwości lub z ograniczonej możliwości korzystania z rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych i konieczności rehabilitacji w warunkach domowych.
 4. Konieczność zakupu sprzętu i zakres zalecanej rehabilitacji musi mieć związek z orzeczoną przyczyną niepełnosprawności.
 5. Dofinansowanie w roku 2024 będzie wynosić nie więcej niż 80% kosztu zakupu i nie więcej niż 7 000,00 zł.
 6. W przypadku wniosku o ponowne dofinansowanie zakupu  urządzenia, które było przedmiotem dofinansowania w latach poprzednich lub urządzenia którego zastosowanie jest tożsame z poprzednio zakupionym wymagane jest przedstawienie ekspertyzy technicznej lub szczegółowej informacji na temat stanu zakupionego urządzenia.

V. Kryteria dotyczące wysokości dofinansowania wniosków do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 1. Kryterium dochodowe:
  Uprawnienie do dofinansowania będzie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Kryteria rzeczowe:
  • maksymalne dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2024r. jest równe kwocie dofinansowania określonej przez NFZ w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
  • refundacja wstecz dotyczy rachunków wystawionych w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.
 3. Kryterium podmiotowe:
  • w pierwszej kolejności dofinansowanie przyznawane jest dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej uczącej się, do 24 roku życia.
 4. Wnioski złożone do dnia 31.12.2023r. rozpatrywane są według kryteriów przyjętych Zarządzeniem Dyrektora nr 10/2023 z dn. 31.03.2023r. na 2023 rok.

VI. Kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym.

 1. Dofinansowanie będzie przyznawane według następującej kolejności:
  • w pierwszej kolejności: dzieci i młodzież niepełnosprawna (do 18 lat lub do 24 lat w przypadku osób uczących się i niepracujących),
  • w drugiej kolejności: osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu niepełnosprawności, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego,
  • w trzeciej kolejności: osoby niepełnosprawne w umiarkowanym stopniu, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego,
  • w czwartej kolejności: osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku ubiegłym,
  • w piątej kolejności: osoby niepełnosprawne w umiarkowanym stopniu, które nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku ubiegłym,
  • w szóstej kolejności: pozostałe osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • w siódmej kolejności: pozostałe osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • w ósmej kolejności: osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 2. Mając na uwadze zapisy §6 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych przyjmuje się w 2023r. obniżenie jednostkowego dofinansowania o 10 %.

VII. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 1. Dofinansowanie wniosków organizacji pozarządowych w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych są rozpatrywane według kryteriów zawartych w Rozporządzeniu w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON.
 2. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 60% kosztów przedsięwzięcia.
 3. Wnioskodawcami mogą być podmioty realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku.

VIII. Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Zadanie to nie wymaga określania kryteriów, odbywa się bowiem w oparciu o przepisy Rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej i Rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.
Wysokość dofinansowania w wymiarze maksymalnym 90% kosztów działalności wynika z w/w przepisów.

20

MAR

2024

268

razy

czytano

3/415

PCPR Zawiercie

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.