Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, działając w imieniu Powiatu Zawierciańskiego informuje, że realizuje projekt pt.: Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim (RPSL.09.02.05-24-014G/20) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5  Rozwój usług społecznych - konkurs.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch zadań:

Zadanie 1 - Kwalifikacje rodzin zastępczych

Działania służące rodzinom zastępczym do podniesienia i uzyskania kwalifikacji  zaplanowano w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia realizowane będą na podstawie programu szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej przewidzianym w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i regulowanym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej realizowane przez podmiot posiadający wymagane licencje i uprawniony do wydania świadectwa ukończenia szkolenia.

Działania

 1. Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej wraz z wydaniem opinii psychologiczno-pedagogicznej i zaświadczenia kwalifikacyjnego; realizowane przez okres 3 miesięcy dla 6 osób.
 2. Szkolenie dla rodzin zastępczych niezawodowych, którego tematyka zostanie wskazana przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej po zapoznaniu się z rodzinami; po jednym szkoleniu w trakcie każdego roku realizacji projektu.
 3. Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych, którego tematyka zostanie wskazana przez koordynatorów rodz. pieczy zastępczej po zapoznaniu się z rodzinami; po jednym szkoleniu w trakcie każdego roku realizacji projektu.
 4. Szkolenie dla rodzin zastępczych w zakresie uzyskania kompetencji cyfrowych z elementami wiedzy o cyberprzemocy; po 1 szkoleniu w trakcie każdego roku realizacji projektu.
 5. Konkurs plastyczny jako działanie mające na celu upowszechnienie idei rodzicielstwa zastępczego; w pierwszym roku trwania projektu.

Cel

 • pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji pieczy zastępczej,
 • wzrost kompetencji rodzin pełniących funkcję pieczy zastępczej,
 • promocja rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim,
 • zwiększenie liczby rodzinnych form pieczy zastępczej.

Zadanie 2 - Praca z rodziną

Rodzaj, wymiar oraz charakter wsparcia zaplanowano w oparciu o ust. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art.76 ust.4) oraz wiedzę i doświadczenie PCPR.

Zaplanowane działania służące wsparciu rodzin zastępczych, wychowanków/-ek pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, kandydatów na rodziny zastępcze:

 1. Usługi specjalist świadczone przez psychoterapeutę, psychologa, pedagoga/logopedę, dietetyka, mediatora.
 2. Grupy wsparcia i samopomocowe.
 3. Warsztat wzmacniający dla kobiet.
 4. Zajęcia korekcji wad postawy dla wychowanków/-ek pieczy.
 5. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.
 6. Integracja sensoryczna dla wychowanków pieczy.
 7. Wyjazdy kulturalne.
 8. Zajęcia edukacyjne wyjazdowe.
 9. Trening zastępowania agresji.
 10. Wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Cel

 • praca z rodziną,
 • pomoc w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • zwiększenie dostępności do specjalistycznych konsultacji, poradnictwa, terapii, wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym,
 • odciążenie osób sprawujących pieczę przez zapewnienie wychowankom pomocy w odrabianiu lekcji,
 • zwiększenie szans dziecka na powrót do rodziny biologicznej.

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.