Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kryteria udzielania dofinansowań ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021r.

I. Kryteria dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

 1. Dofinansowanie w roku 2021 będzie przyznawane osobom mającym znaczące problemy w samodzielnym poruszaniu się potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, których konsekwencją jest konieczność stałego użytkowania wózka inwalidzkiego lub poruszanie się wyłącznie przy pomocy przedmiotów ortopedycznych (kule, balkonik, proteza).
 2. W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszających się na wózkach inwalidzkich, w wieku aktywności zawodowej.
 3. Mając na uwadze zapisy pkt.1 i 2, przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały z dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 4. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków:
  • stopień i rodzaj niepełnosprawności (znaczny 05R, 10N i orzeczenie o niepełnosprawności ze wszystkimi wskazaniami - 10 p., znaczny z innych przyczyn 7 p., umiarkowany 05R, 10N - 5 p.), waga punktów 30%,
  • zakres faktycznych ograniczeń (osoby poruszające się wyłącznie na wózkach inwalidzkich 10 p., osoby poruszające się z użyciem innych przedmiotów ortopedycznych 7 p.), waga punktów 30%,
  • efekt po likwidacji barier w zakresie usamodzielnienia (usamodzielnienie w pełnym zakresie 10 p., usamodzielnienie w części funkcji 5 p. bez wpływu na usamodzielnienie 3 p.) waga punktów 20%,
  • wiek (aktywności zawodowej i dziecko w wieku edukacyjnym 10 p, dziecko 8 p. emerytalny 5 p.) waga punktów 10%,
  • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8 p., osoby bierne zawodowo 5 p., emeryci 3 p.) waga punktów 10%.
 5. Maksymalne dofinansowanie będzie wynosić:
  • 80% kosztów inwestycji,
  z zastrzeżeniem:
  - nie więcej niż 10 000,00 zł. w przypadku inwestycji dotyczących wyłącznie dostosowania łazienki,
  - nie więcej niż 25 000,00 zł. w przypadku pozostałych inwestycji.
 6. W przypadkach szczególnych inwestycji wymagających znaczących nakładów np. konieczność kompleksowego dostosowania pomieszczeń, czy budowa podjazdu, wysokość dofinansowania będzie ustalana indywidualnie decyzją Dyrektora PCPR przy zachowaniu zasady 80%.
 7. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

II. Kryteria dofinansowania do likwidacji barier technicznych.

 1. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań:
  • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla których zakup konkretnego przedmiotu ułatwi wykonywanie funkcji społecznych i zawodowych,
  • osobom które nie korzystały ze wsparcia ze środków PFRON w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 2. W zakresie realizacji tego zadania będą realizowane dofinansowania wyłącznie do zakupu urządzeń, które umożliwią realizację podstawowych czynności dnia codziennego, które do tej pory w związku z ograniczeniami wynikającymi z  niepełnosprawności nie były możliwe.
 3. Maksymalne dofinansowanie:
  • dla osób dorosłych wyniesie 80% wartości zakupu nie więcej niż 15 000,00 zł,
  • dla dzieci i młodzieży uczącej się (do 24 roku życia) 95% wartości zakupu nie więcej niż 25 000,00 zł.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania w przypadku zakupu standardowego łóżka elektrycznego dla osoby dorosłej wynosi 2 500,00 zł.
 5. Dofinansowanie będzie dotyczyło wyłącznie urządzeń fabrycznie nowych (nieużywanych) objętych co najmniej 12 miesięczną gwarancją.
 6. Dofinansowanie nie dotyczy podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego.
 7. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.
 8. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków:
  • stopień niepełnosprawności (znaczny i orzeczenie o niepełnosprawności ze wszystkimi wskazaniam 10 p., umiarkowany 3 p.) waga punktów 40%,
  • efekt po likwidacji barier w zakresie usamodzielnienia (usamodzielnienie w pełnym zakresie 10p., usamodzielnienie w części funkcji 5p. bez wpływu na usamodzielnienie 3p.) waga punktów 40%,
  • wiek (w wieku aktywności zawodowej i dziecko w wieku edukacyjnym 10 p, dziecko 8 p., emerytalny 5 p.) waga punktów 10%,
  • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8 p., osoby bierne zawodowo 5 p., emeryci 3p.) waga punktów 10%.
 9. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

III. Kryteria dotyczące dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się.

 1. Realizacja tego zadania polega na dofinansowaniu zakupu urządzeń, które służą komunikowaniu się z otoczeniem. Problemy w komunikowaniu definiuje się jako ograniczenia w zakresie realizacji podstawowych czynności, które wynikają z  rodzaju niepełnosprawności i skutkują niemożnością lub znacznym ograniczeniem możliwości kontaktów z otoczeniem.
 2. Jednostkowe dofinansowanie w 2021 roku wyniesie do  80% kosztu zakupu urządzenia:
  • w przypadku dofinansowania standardowego sprzętu komputerowego jednostkowe dofinansowanie nie przekroczy kwoty 2 500,00 zł., nie więcej niż 80% kosztu zakupu,
  • w przypadku konieczności zakupu wraz z komputerem specjalistycznego oprogramowania usprawniającego mowę i komunikację dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 80% kosztu zakupu.
 3. Dofinansowanie w roku 2021 będzie przyznawane dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 4. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.
 5. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały ze wsparcia ze środków PFRON w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 6. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków:
  • stopień i rodzaj niepełnosprawności (znaczny 03 L 10 p., umiarkowany 03 L 7 p. znaczny z innych przyczyn 5 p. umiarkowany z innych przyczyn 3 p.) waga punktów 30%,
  • zakres faktycznych ograniczeń w komunikowaniu się (ograniczenia w wyniku uszkodzenia słuchu lub mowy 10 p., ograniczenia w możliwości zapisu informacji (niedowłady) i inne dysfunkcje poznawcze i komunikacyjne 5 p., ograniczenia wynikające z izolacji społecznej będącej skutkiem niepełnosprawności 3 p.) waga punktów 30%,
  • faktyczne wykorzystanie urządzenia (do nawiązywania i utrzymywania kontaktów 10 p., do usprawniania mowy i ogólnego rozwoju 5 p.) waga punktów 20%,
  • wiek (w wieku aktywności zawodowej, dziecko w wieku edukacyjnym 10 p, dziecko do 6 r. życia 8 p., emerytalny 5 p.) waga punktów 10%,
  • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie, uczestnictwo w WTZ, aktywność edukacyjna 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8 p., osoby bierne zawodowo i edukacyjnie 5 p., emeryci 3 p.) waga punktów 10%,
  • brak jednoznacznych informacji we wniosku w zakresie faktycznych ograniczeń lub efektów stosowania zakupionego urządzenia skutkuje punktacją zerową.
 7. Wnioski osób bez faktycznych istotnych ograniczeń w komunikowaniu się lub posiadających ograniczenia, które są skompensowane za pomocą środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych rozpatrywane są negatywnie.
 8. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

IV. Kryteria dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

 1. Dofinansowanie w roku 2021 będzie przyznawane  dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 2. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań dzieciom niepełnosprawnym.
 3. Dofinansowanie może dotyczyć jedynie sprzętu wprost wskazanego przez lekarza specjalistę,  w przypadkach braku możliwości lub z ograniczonej możliwości korzystania z rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych i konieczności rehabilitacji w warunkach domowych.
 4. Konieczność zakupu sprzętu i zakres zalecanej rehabilitacji musi mieć związek  z orzeczoną przyczyną niepełnosprawności.
 5. Dofinansowanie w roku 2021 będzie wynosić nie więcej niż 80% kosztu zakupu, nie więcej niż 5 000,00 zł.
 6. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

V. Kryteria dotyczące wysokości dofinansowania wniosków do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 1. Uprawnienie do dofinansowania będzie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).
 2. Maksymalne dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2021 r. jest równe kwocie limitu określonej  przez NFZ w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 3. Refundacja wstecz dotyczy wyłącznie rachunków wystawionych po 30.09.2020r.
 4. W pierwszej kolejności dofinansowanie w pełnej wysokości, niezależnie od rodzaju zakupu, przyznawane jest  dzieciom i młodzieży  niepełnosprawnej uczącej się (do 25 roku życia).
 5. W przypadkach wymienionych poniżej ustala się kwoty dofinansowań w wysokości maksymalnej określonej w w/w Rozporządzeniu:
  • zakup protez kończyn kosmetycznych, tymczasowych i stałych,
  • zakup wózków inwalidzkich.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. rażąco niski dochód powiązany z wysokim kosztem zakupu sprzętu, zdarzeniem losowym, stawiający wnioskodawcę w trudnej   sytuacji życiowej), na udokumentowaną prośbę osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, dopuszcza się ustalenie innej kolejności rozpatrzenia wniosku lub wysokości dofinansowania określonej w w/w Rozporządzeniu.

VI. Kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym.

 1. Dofinansowanie będzie przyznawane według następującej kolejności:
  • w pierwszej kolejności: dzieci i młodzież niepełnosprawna (do 18 lat lub do 25 lat w przypadku osób uczących się i niepracujących),
  • w drugiej kolejności: osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • w trzeciej kolejności: osoby niepełnosprawne w umiarkowanym stopniu,
  • w piątej kolejności: osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 2. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.
 3. Procedura przyznawania dofinansowań będzie modyfikowana w zależności od rozwiązań prawnych przyjmowanych  w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

09

KWI

2021

599

razy

czytano

114/415

PCPR Zawiercie

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.