Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019r.

I. Kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym.

 1. Dofinansowanie będzie przyznawane osobom, które w 2018r. nie korzystały z dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, za wyjątkiem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (do 16 lat lub do 24 lat w przypadku osób uczących się i niepracujących).
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane według następującej kolejności:
  • w pierwszej kolejności: dzieci i młodzież niepełnosprawna (do 16 lat lub do 24 lat w przypadku osób uczących się i niepracujących);
  • w drugiej kolejności: osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w trzeciej kolejności: osoby niepełnosprawne w umiarkowanym stopniu;
  • w czwartej kolejności: osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 3. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

II. Kryteria  dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

 1. Dofinansowanie w roku 2019 będzie przyznawane wyłącznie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności mającym znaczące problemy w samodzielnym poruszaniu się potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, których konsekwencją jest konieczność stałego użytkowania wózka inwalidzkiego lub poruszanie się wyłącznie przy pomocy przedmiotów ortopedycznych (kule, balkonik, proteza).
 2. W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dzieci niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w wieku aktywności zawodowej.
 3. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały z dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 4. Osoby, które uzyskały dofinansowanie w roku ubiegłym nie otrzymują dofinansowania w 2019r.
 5. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków:
  • stopień i rodzaj niepełnosprawności (znaczny 05R, 10N i orzeczenie o niepełnosprawności ze wszystkimi wskazaniam10 p., znaczny z innych przyczyn 7 p., waga punktów 30%;
  • zakres faktycznych ograniczeń (osoby poruszające się wyłącznie na wózkach inwalidzkich 10 p., osoby poruszające się z użyciem innych przedmiotów ortopedycznych 7 p., waga punktów 30%;
  • efekt po likwidacji barier w zakresie usamodzielnienia (usamodzielnienie w pełnym zakresie 10 p., usamodzielnienie w części funkcji 5 p. bez wpływu na usamodzielnienie 3 p.) waga punktów 20%;
  • wiek (aktywności zawodowej i dziecko w wieku edukacyjnym 10 p, dziecko 8 p. emerytalny 5 p.) waga punktów 10%;
  • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8 p., osoby bierne zawodowo 5 p., emeryci 3 p.) waga punktów 10%.
 6. Maksymalne dofinansowanie będzie wynosić:
  • 80% kosztów inwestycji,
   z zastrzeżeniem:
  • nie więcej niż 8 000,00 w przypadku inwestycji dotyczących wyłącznie dostosowania łazienki;
  • nie więcej niż 15 000,00 zł w przypadku pozostałych inwestycji.
 7. W przypadkach szczególnych inwestycji wymagających znaczących nakładów np. konieczność kompleksowego dostosowania pomieszczeń, czy budowa podjazdu, wysokość dofinansowania będzie ustalana indywidualnie decyzją Dyrektora PCPR przy zachowaniu zasady 80%.
 8. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

III. Kryteria dofinansowania do likwidacji barier technicznych.

 1. Dofinansowanie w roku 2019 będzie przyznawane wyłącznie osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 2. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań:
  • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla których zakup konkretnego przedmiotu ułatwi wykonywanie funkcji społecznych i zawodowych;
  • osobom które nie korzystały ze wsparcia ze środków PFRON w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 3. W zakresie realizacji tego zadania będą realizowane dofinansowania wyłącznie do zakupu urządzeń, które umożliwią realizację podstawowych czynności dnia codziennego, które do tej pory w związku z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności nie były możliwe.
 4. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 70% wartości zakupu.
 5. Maksymalna kwota dofinansowania w przypadku zakupu standardowego łóżka elektrycznego wynosi 2 000,00 zł.
 6. Dofinansowanie będzie dotyczyło wyłącznie urządzeń fabrycznie nowych (nieużywanych) objętych co najmniej 12 miesięczną gwarancją.
 7. Dofinansowanie nie dotyczy podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego.
 8. Maksymalne dofinansowanie wynosi 15 000,00 zł.
 9. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.
 10. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków:
  • stopień niepełnosprawności (znaczny i orzeczenie o niepełnosprawności ze wszystkimi wskazaniam10 p., umiarkowany 3 p., waga punktów 40%;
  • efekt po likwidacji barier w zakresie usamodzielnienia (usamodzielnienie w pełnym zakresie 10p., usamodzielnienie w części funkcji 5p. bez wpływu na usamodzielnienie 3p.) waga punktów 40%;
  • wiek (aktywności zawodowej i dziecko w wieku edukacyjnym 10 p, dziecko 8 p. emerytalny 5 p.) waga punktów 10%;
  • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8 p., osoby bierne zawodowo 5 p., emeryci 3p.) waga punktów 10%.

IV. Kryteria dotyczące  dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się.

 1. Realizacji tego zadania polega na dofinansowaniu zakupu urządzeń, które służą komunikowaniu się z otoczeniem. Problemy w komunikowaniu się definiuje się jako ograniczenia w zakresie realizacji podstawowych czynności, które wynikają z  rodzaju niepełnosprawności i skutkują niemożnością lub znacznym ograniczeniem możliwości kontaktów z otoczeniem.
 2. Jednostkowe dofinansowanie w 2018 roku wyniesie do  80% kosztu zakupu.
  W przypadku dofinansowania standardowego sprzętu komputerowego jednostkowe dofinansowanie nie przekroczy kwoty 1500,00 zł. nie więcej niż 80% kosztu zakupu.
 3. Dofinansowanie w roku 2019 będzie przyznawane  dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz osobom ze znacznym  i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 4. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.
 5. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały ze wsparcia ze środków PFRON w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 6. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków:
  • stopień i rodzaj niepełnosprawności(znaczny 03 L 10 p.,umiarkowany 03 L 7 p. znaczny z innych przyczyn 5 p. umiarkowany z innych przyczyn 3 p.) waga punktów 30%;
  • zakres faktycznych ograniczeń w komunikowaniu się (ograniczenia w wyniku uszkodzenia słuchu lub mowy 10 p., ograniczenia w możliwości zapisu informacji (niedowłady) i inne dysfunkcje poznawcze i komunikacyjne 5 p., ograniczenia wynikające z izolacji społecznej będącej skutkiem niepełnosprawności 3 p.) waga punktów 30%;
  • faktyczne wykorzystanie urządzenia (do nawiązywania i utrzymywania kontaktów 10 p. , do usprawniania mowy i ogólnego rozwoju 5 p.) waga punktów 20%;
  • wiek (aktywności zawodowej, dziecko w wieku edukacyjnym 10 p, dziecko do 6 r. życia 8 p., emerytalny 5 p.) waga punktów 10%;
  • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie, aktywność edukacyjna 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8 p., osoby bierne zawodowo i edukacyjnie 5 p., emeryci 3 p.) waga punktów 10%;
  • faktyczne wykorzystanie urządzenia (do nawiązywania i utrzymywania kontaktów 10 p. , do usprawniania mowy i ogólnego rozwoju 5 p.) waga punktów 20%;
  • brak jednoznacznych informacji we wniosku w zakresie faktycznych ograniczeń lub efektów stosowania zakupionego urządzenia skutkuje punktacją zerową.
 7. Wnioski osób bez faktycznych istotnych ograniczeń w komunikowaniu się lub posiadających ograniczenia, które są skompensowane za pomocą środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych rozpatrywane są negatywnie.

V. Kryteria dotyczące wysokości dofinansowania wniosków do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 1. Kryterium dochodowe
  Uprawnienie do dofinansowania będzie ustalane zgodnie z § 5 Rozporządzenia MPiPS z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowanie ze środków PFRON (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.926 z późn. zm.).
 2. Kryteria rzeczowe:
  • maksymalne dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2019 r. jest równe kwocie dofinansowania określonej przez NFZ,
  • refundacja wstecz dotyczy wyłącznie rachunków wystawionych po 30.09.2018r.
 3. Kryterium podmiotowe:
  • w pierwszej kolejności dofinansowanie przyznawane jest dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej uczącej się (do 24 roku życia).
 4. W przypadkach wymienionych poniżej ustala się kwoty dofinansowań w wysokości maksymalnej określonej w w/w Rozporządzeniu:
  • zakupów protez kończyn;
  • zakupów wózków inwalidzkich;
  • wnioski osób uzasadnione szczególnie trudną sytuacją życiową i materialną (do decyzji Dyrektora PCPR);
  • wnioski dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczącej się (do 24 roku życia) niezależnie od rodzaju zakupów.
 5. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

12

KWI

2019

273

razy

czytano

222/415

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.