Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Kryteria udzielania dofinansowań ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w systemie elektronicznym: System Obsługi Wsparcia (SOW).

Osoby niepełnosprawne, które uzyskały wsparcie finansowe w zakupie sprzętu elektronicznego ze środków PFRON są zobowiązane do składania wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej przez SOW.

I. Kryteria dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

 1. Dofinansowanie w roku 2023 będzie przyznawane osobom mającym znaczące problemy w samodzielnym poruszaniu się (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) , których konsekwencją jest konieczność stałego użytkowania wózka inwalidzkiego lub poruszanie się wyłącznie przy pomocy przedmiotów ortopedycznych (kule, balkonik, proteza).
 2. W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dzieci niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszających się na wózkach inwalidzkich, w wieku aktywności zawodowej.
 3. Mając na uwadze zapisy pkt.1 i 2, przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały z dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 4. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków:
  • stopień i rodzaj niepełnosprawności (znaczny 05R, 10N i orzeczenie o niepełnosprawności ze wszystkimi wskazaniami - 10 p., znaczny z innych przyczyn 7 p., umiarkowany 05R, 10N - 5 p.), waga punktów 30%,
  • zakres faktycznych ograniczeń (osoby poruszające się wyłącznie na wózkach inwalidzkich 10 p., osoby poruszające się z użyciem innych przedmiotów ortopedycznych 7 p.), waga punktów 30%,
  • efekt po likwidacji barier w zakresie usamodzielnienia (usamodzielnienie w pełnym zakresie 10 p., usamodzielnienie w części funkcji 5 p. bez wpływu na usamodzielnienie 3 p.) waga punktów 20%,
  • wiek (aktywności zawodowej i dziecko w wieku edukacyjnym 10 p, dziecko 8 p. emerytalny 5 p.) waga punktów 10%,
  • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8 p., osoby bierne zawodowo 5 p., emeryci 3 p.) waga punktów 10%.
 5. Maksymalne dofinansowanie będzie wynosić:
  • 80% kosztów inwestycji,
   z zastrzeżeniem:
   - nie więcej niż 12 000,00 zł w przypadku inwestycji dotyczących wyłącznie dostosowania łazienki,
   - dofinansowanie nie dotyczy wyposażania w urządzenia sanitarne standardowe nieposiadające atestów dla osób niepełnosprawnych,
   - nie więcej niż 25 000,00 zł. w przypadku pozostałych inwestycji.
 6. Zakres rzeczowy inwestycji dotyczy prac budowlanych, które maja na celu likwidacje istniejących barier w pomieszczeniach gdzie funkcjonują osoby niepełnosprawne i trwałego montażu urządzeń.
 7. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

II. Kryteria dofinansowania do likwidacji barier technicznych.

 1. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań:
  • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla których zakup konkretnego przedmiotu ułatwi wykonywanie funkcji społecznych i zawodowych,
  • osobom które nie korzystały ze wsparcia ze środków PFRON w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 2. W zakresie realizacji tego zadania będą realizowane dofinansowania wyłącznie do zakupu urządzeń, które umożliwią realizację podstawowych czynności dnia codziennego, które do tej pory w związku z ograniczeniami wynikającymi z  niepełnosprawności nie były możliwe.
 3. W przypadku wniosku o ponowne dofinansowanie zakupu  urządzenia, które było przedmiotem dofinansowania w latach poprzednich wymagane jest przedstawienie ekspertyzy technicznej lub szczegółowej informacji na temat stanu urządzenia, który powoduje ponowne wystąpienie bariery technicznej.
 4. Maksymalne dofinansowanie:
  • dla osób dorosłych wyniesie 80% wartości zakupu nie więcej niż 15 000,00 zł,
  • dla dzieci i młodzieży uczącej się (do 24 roku życia) 95% wartości zakupu nie więcej niż 25 000,00 zł.
 5. Maksymalna kwota dofinansowania w przypadku zakupu standardowego łóżka elektrycznego dla osoby dorosłej wynosi 3 000,00 zł.
 6. Dofinansowanie będzie dotyczyło wyłącznie urządzeń fabrycznie nowych (nieużywanych) objętych co najmniej 12 miesięczną gwarancją.
 7. Dofinansowanie nie dotyczy podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego.
 8. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.
 9. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków:
  • stopień niepełnosprawności (znaczny i orzeczenie o niepełnosprawności ze wszystkimi wskazaniami 10 p., umiarkowany 3 p., waga punktów 40%,
  • efekt po likwidacji barier w zakresie usamodzielnienia (usamodzielnienie w pełnym zakresie 10p., usamodzielnienie w części funkcji 5p. bez wpływu na usamodzielnienie 3p.) waga punktów 40%,
  • wiek (w wieku aktywności zawodowej i dziecko w wieku edukacyjnym 10 p, dziecko 8 p., emerytalny 5 p.) waga punktów 10%,
  • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8 p., osoby bierne zawodowo 5 p., emeryci 3p.) waga punktów 10%.
 10. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

III. Kryteria dotyczące dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się.

 1. Realizacja tego zadania polega na dofinansowaniu zakupu urządzeń, które służą komunikowaniu się z otoczeniem. Problemy w komunikowaniu definiuje się jako ograniczenia w zakresie realizacji podstawowych czynności, które wynikają z  rodzaju niepełnosprawności i skutkują niemożnością lub znacznym ograniczeniem możliwości kontaktów z otoczeniem.
 2. Jednostkowe dofinansowanie w 2023 roku wyniesie do 80% kosztu zakupu urządzenia:
  • w przypadku dofinansowania standardowego sprzętu komputerowego lub laptopa jednostkowe dofinansowanie nie przekroczy kwoty 3 000,00 zł, w przypadku tabletu nie przekroczy 1 000,00 zł nie więcej niż 80% kosztu zakupu
  • w przypadku konieczności zakupu wraz z komputerem specjalistycznego oprogramowania usprawniającego mowę i komunikację dofinansowanie wyniesie maksymalnie 2000,00 zł nie więcej niż 80% kosztu zakupu.
 3. Dofinansowanie w roku 2023 będzie przyznawane dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 4. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.
 5. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały ze wsparcia ze środków PFRON w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 6. W przypadku wniosku o ponowne dofinansowanie zakupu urządzenia, które było przedmiotem dofinansowania w latach poprzednich wymagane jest przedstawienie ekspertyzy technicznej lub szczegółowej informacji na temat stanu urządzenia, który powoduje ponowne wystąpienie bariery w komunikowaniu się.
 7. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków:
  • stopień i rodzaj niepełnosprawności (znaczny 03 L 10 p., umiarkowany 03 L 7 p. znaczny z innych przyczyn 5 p. umiarkowany z innych przyczyn 3 p.) waga punktów 30%,
  • zakres faktycznych ograniczeń w komunikowaniu się (ograniczenia w wyniku uszkodzenia słuchu lub mowy 10 p., ograniczenia w możliwości zapisu informacji (niedowłady) i inne dysfunkcje poznawcze i komunikacyjne 5 p., ograniczenia wynikające z izolacji społecznej będącej skutkiem niepełnosprawności 3 p.) waga punktów 30%,
  • faktyczne wykorzystanie urządzenia (do nawiązywania i utrzymywania kontaktów 10 p., do usprawniania mowy i ogólnego rozwoju 5 p.) waga punktów 20%,
  • wiek (w wieku aktywności zawodowej, dziecko w wieku edukacyjnym 10 p, dziecko do 6 r. życia 8 p., emerytalny 5 p.) waga punktów 10%,
  • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie, uczestnictwo w WTZ, aktywność edukacyjna 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8 p., osoby bierne zawodowo i edukacyjnie 5 p., emeryci 3 p.) waga punktów 10%,
  • brak pełnych informacji we wniosku w zakresie faktycznych ograniczeń lub efektów stosowania zakupionego urządzenia skutkuje punktacją zerową.
 8. Wnioski osób bez faktycznych istotnych ograniczeń w komunikowaniu się lub posiadających ograniczenia, które są skompensowane za pomocą środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych rozpatrywane są negatywnie.
 9. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

IV. Kryteria dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

 1. Dofinansowanie w roku 2023 będzie przyznawane dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 2. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań dzieciom niepełnosprawnym.
 3. Dofinansowanie może dotyczyć jedynie sprzętu służącego do czynnej rehabilitacji (aktywnych ćwiczeń) wprost wskazanego przez lekarza specjalistę, w przypadkach braku możliwości lub z ograniczonej możliwości korzystania z rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych i konieczności rehabilitacji w warunkach domowych.
 4. Konieczność zakupu sprzętu i zakres zalecanej rehabilitacji musi mieć związek z orzeczoną przyczyną niepełnosprawności.
 5. Dofinansowanie w roku 2023 będzie wynosić nie więcej niż 80% kosztu zakupu, nie więcej niż 5 000,00 zł.
 6. W przypadku wniosku o ponowne dofinansowanie zakupu urządzenia, które było przedmiotem dofinansowania w latach poprzednich lub urządzenia którego zastosowanie jest tożsame z poprzednio zakupionym wymagane jest przedstawienie ekspertyzy technicznej lub szczegółowej informacji na temat stanu zakupionego urządzenia.
 7. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

V. Kryteria dotyczące wysokości dofinansowania wniosków do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 1. Kryterium dochodowe:
  Uprawnienie do dofinansowania będzie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Kryteria rzeczowe:
  • maksymalne dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2023r. jest równe kwocie dofinansowania określonej przez NFZ w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne z zastrzeżeniem pkt.3,
  • refundacja wstecz dotyczy rachunków wystawionych w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.
 3. Kryterium podmiotowe:
  • w pierwszej kolejności dofinansowanie w pełnej wysokości określonej w przywołanym rozporządzeniu, niezależnie od rodzaju zakupu, przyznawane jest dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej uczącej się (do 24 roku życia).

VI. Kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym.

 1. Dofinansowanie będzie przyznawane według następującej kolejności:
  • w pierwszej kolejności: dzieci i młodzież niepełnosprawna (do 18 lat lub do 24 lat w przypadku osób uczących się i niepracujących),
  • w drugiej kolejności: osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu niepełnosprawności, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego,
  • w trzeciej kolejności: osoby niepełnosprawne w umiarkowanym stopniu, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego,
  • w czwartej kolejności: osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku ubiegłym,
  • w piątej kolejności: osoby niepełnosprawne w umiarkowanym stopniu, które nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku ubiegłym,
  • w szóstej kolejności: pozostałe osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • w siódmej kolejności: pozostałe osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • w ósmej kolejności: osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 2. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.
 3. Procedura przyznawania dofinansowań będzie modyfikowana w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów.
 4. Mając na uwadze zapisy §6 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych przyjmuje się w 2022r. obniżenie jednostkowego dofinansowania o 15%.

05

KWI

2023

275

razy

czytano

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.