Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Zasady składania i tryb rozpatrywania wniosków oraz udzielania dofinansowań

 1. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu składane są corocznie przez podmioty prowadzące WTZ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.
 2. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące liczby beneficjentów według stanu faktycznego na miesiąc złożenia wniosku, z rozróżnieniem:
  • liczby osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami danego WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia, a które są beneficjentami programu zgodnie z zapisem w rozdz. V ust. 1 pkt 1 programu, z zastrzeżeniem postanowień art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.1076);
  • liczby osób niepełnosprawnych znajdujących się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
 3. Do wniosku należy dołączyć projekt planu działalności oraz regulaminu organizacyjnego zajęć klubowych.
 4. Formuła organizacji zajęć klubowych  powinna uwzględniać rozdzielenie ponoszonych kosztów od  bieżącej działalności WTZ.
 5. Formularz wniosku stanowi Załącznik nr 1 do zasad.
 6. Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków, PCPR, w terminie określonym przez PFRON składa wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację programu.
 7.  Przez termin naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu, należy rozumieć dwie odrębne tury naboru wniosków w roku realizacyjnym:
  • I tura: dla zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego), termin naboru wniosków wyznacza się w okresie od dnia 15 października do dnia 20 listopada w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji programu;
  • II tura: dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia ), oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończeniu terminu pierwszej tury naboru wniosków zwiększyła się liczba beneficjentów, termin drugiej tury naboru wniosków wyznacza się w okresie od dnia 15 maja do dnia 15 czerwca danego roku.
 8. PCPR dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków i składa wystąpienie do PFRON.
 9. O decyzji w sprawie złożonego wniosku, Podmiot prowadzący WTZ jest powiadamiany przez PCPR nie później niż 10 dni roboczych od dnia powiadomienia o przyznaniu dofinansowania przez Oddział PFRON.
 10. PCPR podpisuje z właściwym terytorialnie Oddziałem PFRON umowę o realizację programu, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron.
 11. Dofinansowanie w ramach programu udzielane jest Wnioskodawcom na zasadach określonych w umowie pomiędzy PCPR a Wnioskodawcą, którą strony zobowiązane są zawrzeć w ramach programu.
 12. Dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych wypłacane jest Wnioskodawcom przez PCPR, w dwóch transzach w trakcie roku realizacyjnego w terminie określonym w umowie.

 

Zasady finansowania i wydatkowania oraz sprawozdawczości z wykorzystania środków PFRON

 1. Przez miesięczną stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu, o której mowa w rozdz. IX ust. 3 programu, należy rozumieć iloraz środków zabezpieczonych w planie finansowym PFRON na realizację programu w danym roku realizacyjnym oraz łącznej liczby osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami programu, zgłoszonych w wystąpieniach samorządów powiatowych realizujących program.
 2. Miesięczna stawka osobowa, o której mowa w ust. 1, jest stawką ryczałtu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa jednego beneficjenta programu w zajęciach klubowych w WTZ, prowadzonych zgodnie z postanowieniami zawartymi w programie i procedurach realizacji programu.
 3. Wysokość i sposób przekazania środków finansowych przyznanych na realizację programu, oraz termin i sposób ich rozliczenia, w tym zasady sprawozdawczości, określa umowa o realizację programu, zawarta pomiędzy PCPR a wnioskodawcą.
 4. Dofinansowanie zajęć klubowych dla Wnioskodawców, jest przyznawane w formie ryczałtu. Rozliczenie dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę rocznego sprawozdania.
 5. Dofinansowanie przyznane w ramach programu może być wykorzystane wyłącznie na działalność związaną z prowadzeniem zajęć klubowych.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zasadach stosuje się zapisy z Procedury realizacji programu "Zajęcia klubowe w WTZ" (załącznik do uchwały nr.41/2018 Zarządu PFRON z dn. 26 czerwca 2018r.), postanowienia ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) i Rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 Nr 63, poz. 587).

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.