Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze względu na charakter dokonuje się podziału na świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe).

 

Świadczenia obligatoryjne

  • 785 zł w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  • 1189 zł w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka.

Świadczenia przyznawane są na wniosek rodziny zastępczej od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Wypłacane miesięcznie, do czasu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Przysługują również po ukończeniu 18 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dotychczasowa rodzina zastępcza wyraziła zgodę na pozostanie dziecka w rodzinie oraz gdy uczy się.

  • 239 zł dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek rodziny zastępczej, na czas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, nie dłużej niż do wygaśnięcia orzeczenia o niepełnosprawności, wypłacane miesięcznie. Przysługuje również po ukończeniu 18 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

Świadczenia fakultatywne

  • dofinansowanie do wypoczynku dziecka - w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie, udzielane na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej,
  • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie, udzielane na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej, jednorazowo,
  • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie, udzielane na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej, jednorazowo lub okresowo,
  • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - okresowo, proporcjonalnie do wyskości poniesionych wydatków, udzielane na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej, dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych,
  • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - raz w roku, udzielane na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej, dotyczy rodzin zastępczych zawodowych.

UWAGA:

  1. Świadczenia i dofinansowania przyznawane są zgodnie z zasadami gospodarności, celowości i racjonalności wydatków.
  2. Podczas rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń i dofinansowań każdorazowo ocenia się możliwości budżetowe PCPR w Zawierciu.

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.