Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Zasady ponoszenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej reguluje art. 193 oraz art. 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020, poz. 821), a także Uchwała Nr XXXIV/300/17 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 marca 2017r., w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2017r., poz. 2390).

Rodzice biologiczni są zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości:

  • przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
  • średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

WAŻNE! Rodzice biologiczni, którzy zostali przez sąd pozbawieni władzy rodzicielskiej, którym władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona także są zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Starosta lub działający z jego upoważnienia Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu na wniosek strony lub z urzędu, może:

  • umorzyć w całości lub w części, łącznie z odsetkami ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  • odroczyć termin płatności ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  • rozłożyć na raty ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  • odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Możliwość zastosowania w/w ulg ustala się w toku postępowania administracyjnego w oparciu o wypełnione przez osobę zobowiązaną do odpłatności druki (zał.), dodatkowe dokumenty dotyczące sytuacji socjalno-bytowej oraz Uchwałę Nr XXXIV/300/17 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 marca 2017r.

Rodzice zobowiązani do opłaty mogą na każdym etapie postępowania administracyjnego brać w nim czynny udział, zgłaszać wnioski, dowody. Przesłanki do ewentualnego umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności winny być udokumentowane.

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.