Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla celów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zawierciu danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Przewodniczący reprezentujący Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zawierciu,  42-400 Zawiercie, ul. Daszyńskiego 4.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  1. pod adresem poczty elektronicznej iod@pcpr.zawiercie.powiat.pl
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

  1. Przetwarzanie  danych odbywa się w związku z realizacją zadań wynikających z art.6b ust.1 i 3 w zw. z art.3, art.4a i art. 6d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów procesu orzeczniczego bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa.
  2. Mogą również wystąpić przypadki w których będzie konieczność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Odbiorcy danych osobowych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

  1.  Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  2. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, istnieje prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do którego jest się zobowiązanym.
  2. W przypadku nie podania swoich danych,  nie będą mogły być zrealizowane zadania ustawowe, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu.

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.