Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu jest realizatorem projektu konkursowego pt.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne działanie 9.1. Aktywna integracja poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2018r. do 31.12.2020r., skierowany jest do 150 mieszkańców powiatu zawierciańskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym:

  • osób z niepełnosprawnościami (8 z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, 43 w  stopniu umiarkowanym, 15 w stopniu lekkim oraz 30 osób z niepełnosprawnością sprzężoną),
  • do wychowanków pieczy zastępczej (9 osób),
  • oraz rodzin zastępczych (45 rodzin).

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych u w/w grupy mieszkańców powiatu poprzez zastosowanie kompleksowych usług aktywnej integracji w obszarze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.

Wartość projektu wynosi 2.250.039,00 PLN, z czego wartość dofinansowania to 1.912.533,15 PLN. Wkład własny w kwocie 337.505,85 PLN finansowany jest ze środków Powiatu Zawierciańskiego i zostanie przeznaczony na pokrycie świadczeń związanych z wypłatą uczestnikom i uczestniczkom zasiłków i pomocy w naturze wynikających z realizacji przez PCPR ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie w projekcie udzielane będzie bezpłatnie.

Wkrótce uruchomione zostanie Biuro Projektu, które będzie mieściło się w siedzibie PCPR w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4, gdzie będzie możliwe uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości przystąpienia do projektu. Rekrutacja uczestników i uczestniczek zaplanowana jest na kwiecień br.

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.