Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, działając w imieniu Powiatu Zawierciańskiego informuje, że realizuje projekt pt.: Tu zaczyna się rodzina - wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim (RPSL.09.02.05-24-014G/20) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5  Rozwój usług społecznych - konkurs.

Termin realizacji projektu od 01.11.2020r. do 31.03.2023r.

Wartość projektu: 920 544,40 zł, w tym:

 • dofinansowanie 856 106,29 zł, z czego: środki unijne (EFS) 782 462,74 zł, budżet państwa 73 643,55 zł,
 • wkład własny JST: 64 438,11 zł.

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zawierciańskiego poprzez zapewnienie osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej i kandydatom na rodziny zastępcze możliwości nabywania i doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie dostępności m.in. do konsultacji, poradnictwa i usług specjalistycznych świadczonych na rzecz wychowanków pieczy zastępczej.

Uczestniczki i uczestnicy

Kompleksowymi usługami społecznymi z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej objęci zostaną:

 • kandydaci i kandydatki na rodziny zastępcze niezawodowe,
 • funkcjonujące rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe,
 • wychowankowie pieczy zastępczej,
 • rodzice biologiczni.

Udzielane w projekcie wsparcie przyczyni się do osiągnięcia równości szans w realizowaniu rodzicielstwa zastępczego przez osoby, które zgodnie z diagnozą potrzeb i problemów społecznych mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego należą do grup defaworyzowanych (kobiety, osoby z niepełnosprawnością, borykające się z ubóstwem, osoby po 50 r.ż. pozostające poza rynkiem pracy, osoby z niskim wykształceniem i niskimi dochodami).

Zaplanowane działania

 • szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe,
 • szkolenia doskonalące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze dla funkcjonujących rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych,
 • szkolenia dla rodzin zastępczych z zakresu kompetencji cyfrowych z elementami wiedzy o cyberprzemocy,
 • opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla wychowanków pieczy,
 • integracja sensoryczna,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia edukacyjne dla wychowanków pieczy,
 • trening zastępowania agresji dla wychowanków pieczy,
 • poradnictwo psychologiczne, psychoterapeutyczne, dietetyczne, pedagogiczno-logopedyczne,
 • mediacje,
 • pomoc koleżeńska w ramach wolontariatu.

Rezultaty

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym - 35 osób.
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie - 35 osób.
 3. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 11.
 4. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 29.

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4, tel. 32 67 08 004 oraz 32 67 107 48 wew. 115

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.