Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Podsumowanie realizacji działań w ramach projektu pozakonkursowego "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie  zawierciańskim"

Projekt "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim"  był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja odbywała się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społecznie, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu trwającego od 01 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku była aktywizacja 304 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu zawierciańskiego, poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji obejmującej działania społeczne, zawodowe, zdrowotne i edukacyjne.

Realizacja projektu oparta była na partnerstwie publiczno - społecznym. Partnerami Powiatu Zawierciańskiego była Gmina Zawiercie oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. W imieniu Powiatu (Partnera Wiodącego) zadania "Kompleksowe działania na rzecz aktywnej integracji" realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu oraz od czerwca 2017r. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. W imieniu Partnera nr 1 - Gmina Zawiercie, zadanie "Kompleksowe działanie na rzecz aktywnej integracji w gminie Zawiercie" realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, a Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (Partner nr 2) zrealizowało "Zajęcia reintegracji społeczno-zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej" funkcjonujących w Zawierciu - Żerkowicach oraz w Łazach. Za zarządzanie partnerstwem, rozwiązywanie problemów odpowiadała Grupa Sterująca, w skład której wchodzili przedstawiciele wszystkich realizatorów oraz konsultant.

 

Zadanie1 "Kompleksowe działania na rzecz aktywnej integracji"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie skierowało wsparcie łącznie do 124 osób, w tym:

  • 80 osób niepełnosprawnych (wśród nich 20 osób niepełnosprawnych zależnych),
  • 14 wychowanków pieczy zastępczej,
  • 30 rodzin pełniących funkcję rodziny zastępczej.

Udzielanie wsparcia poprzedziła analiza potrzeb i oczekiwań oraz obszarów funkcjonowania społeczno-zawodowego. Z analizy wynikała potrzeba zastosowania poszczególnych form aktywizacji np.: społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, zawodowej. Celem udzielanego wsparcia było w szczególności podniesienie kompetencji psychospołecznych, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, integracja społeczna, wyrównanie szans grup defaworyzowanych, w tym kobiet i osób z niepełnosprawnością, zmniejszenie dystansu do rynku pracy.

We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej wyremontowano i doposażono dwa mieszkania, które w ramach projektu wykorzystane były jako mieszkania służące usamodzielnieniu wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

W ramach aktywizacji społecznej zrealizowano 27 grup warsztatowych dla osób niepełnosprawnych oraz 20 grup warsztatowych dla rodzin zastępczych. Zajęcia te odbywały się w formie cyklicznej, miały charakter zarówno stacjonarny jak i wyjazdowy. Prowadzone przez specjalistów oraz prelegentów spotkania, miały na celu podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności uczestników. Tematyka grup warsztatowych dotyczyła m.in.: zagadnień związanych ze stereotypizacją płci i ról społecznych, podnoszeniem motywacji, pracy nad poczuciem własnej wartości, aktywnością społeczną, profilaktyką zdrowotną.

Zorganizowano i zrealizowano 5 jednodniowych wyjazdów motywacyjnych dla osób niepełnosprawnych, które pozwoliły osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z  dóbr kultury, co było bazą do podnoszenia motywacji, do aktywizowania i ćwiczenia umiejętności społecznych. Obejrzane spektakle teatralne dostarczyły nie tylko doznań estetycznych, ale przede wszystkim były przyczynkiem do zastanowienia się nad swoją postawą społeczną, pełnionymi rolami społecznymi, zachowaniami. Zrealizowano 3 jednodniowe wyjazdy kulturalno - edukacyjne dla rodzin zastępczych, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu oraz dostarczenie wrażeń estetycznych zarówno uczestników projektu, jak i ich otoczenia. W ramach tych wyjazdów uczestnicy byli na przedstawieniu w Teatrze Groteska w Krakowie, dwukrotnie na bajkowej rewii na lodzie oraz w pracowni cukierków.

Dla wszystkich uczestników i uczestniczek, przez cały okres trwania projektu, zapewnione zostało wsparcie psychologiczne w postaci indywidualnego poradnictwa. Udzielone zostało także wsparcie prawne w postaci indywidualnego poradnictwa prawnego, dzięki któremu uczestniczki i uczestnicy  mieli okazję zasięgnąć fachowej porady w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, prawa pracy.

Zorganizowano 4 wyjazdy treningowe dla osób niepełnosprawnych, 3 wyjazdy szkoleniowo - integracyjne dla rodzin zastępczych, 2 wyjazdy szkoleniowo - integracyjne dla wychowanków pieczy zastępczej oraz  1 wyjazdowy warsztat motywacyjno - integracyjny, dla kobiet z niepełnosprawnościami. Wszystkie te kilkudniowe wyjazdy zaplanowane były jako ciąg zajęć motywacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych prowadzonych przez specjalistów i miały na celu nabycie lub odnowienie umiejętności, zachowań zablokowanych lub nie uświadamianych w związku z zagrożeniem wykluczeniem społecznym, stanowiły również formę wsparcia integracyjnego oraz podnoszenia kompetencji życiowych, psychofizycznych.

Dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz dla wychowanków pieczy zastępczej w formie cyklicznych spotkań realizowane były grupy wsparcia (34 spotkania dla rodzin zastępczych oraz 22 spotkania dla wychowanków). Główną ideą prowadzonych przez psychologa zajęć była samopomoc, korzystanie z siły wsparcia grupy, pomoc w rozwijaniu kompetencji społecznych, ułatwiających przejście do niezależności, wsparcie emocjonalne i informacyjne.

Dla wychowanków pieczy zastępczej zorganizowano wizytę studyjną do korporacji połączoną z projekcją filmu oraz prelekcją na temat historii kina i motywów filmowych.

Działania kierowane były także do grupy osób niepełnosprawnych zależnych. W 2017 roku odbywały się cykliczne zajęcia w świetlicy terapii zajęciowej w postaci pracowni kulinarnej, a dla opiekunów spotkania grupy samopomocowej. Osoby niepełnosprawne zależne wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyły w pięciodniowym wyjeździe integracyjnym do Rabki, w trakcie którego odbyły się m.in. zajęcia plastyczne, ruchowe, zabiegi rehabilitacyjne. Zrealizowane wsparcie stworzyło osobom niepełnosprawnym zależnym i ich opiekunom szansę  na wyjście z domu, rozwijanie zainteresowań, zdobywanie umiejętności, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych, wymianę doświadczeń.

W związku z dużym poziomem wycofania społecznego, niską motywacją do aktywności, niskim poczuciem własnej wartości oraz niskim uczestnictwem w życiu społecznym, w 2017 roku, zrealizowany został dodatkowo wyjazdowy warsztat motywacyjno - integracyjny, w którym udział  wzięło 12 kobiet z niepełnosprawnościami.

W ramach aktywizacji zdrowotnej zrealizowano dwie edycje zespołu ćwiczeń łącznie dla 40 osób niepełnosprawnych oraz jedną edycję dla 20 osób niepełnosprawnych zależnych. Na zespół ćwiczeń składały się grupowe zajęcia na basenie oraz grupowa gimnastyka ogólnokondycyjna. Celem zajęć było kształtowanie nawyku zdrowego trybu życia, podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie relacji z otoczeniem i poznawanie własnych możliwości.

Zrealizowano zajęcia rehabilitacyjne dla 40 osób niepełnosprawnych. Zajęcia te zorganizowano w formie usprawniających psychoruchowo zajęć rehabilitacyjnych, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. W 2017 roku odbyły się dwa pięciodniowe wyjazdy o charakterze rehabilitacyjnym: dla grupy 12 osób niepełnosprawnych oraz 15 osób niepełnosprawnych zależnych wraz z opiekunami.

Wyjazdy przyczyniły się do zwiększenia kondycji psychofizycznej uczestników i uczestniczek, zwiększenia ich motywacji do aktywności, a także integracji uczestników.

W ramach aktywizacji edukacyjnej  30 osób niepełnosprawnych skorzystało z zajęć edukacyjno - rehabilitacyjnych w pracowniach umiejętności (ceramiczna, wikliniarska, multimedialna/ komputerowa) na bazie funkcjonujących Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawierciu. Zajęcia odbyły się w dwóch edycjach, pierwsza w 2016 oraz druga w 2017 roku. Zgodnie z indywidualnym programem terapii, uczestnicy mieli okazję rozwinąć umiejętności manualne, jak również umiejętności poruszania się po środowisku komputera.

Zrealizowano szkolenia edukacyjne tj.: szkolenie z  podstawy języka niemieckiego dla 3 osób niepełnosprawnych, szkolenie z  podstawy obsługi komputera dla 15 osób niepełnosprawnych.

W ramach aktywizacji zawodowej 11 osób niepełnosprawnych odbyło u pracodawców staż zawodowy. Staże te umożliwiły nabycie kwalifikacji, umiejętności praktycznych, a także pozwoliły zdobyć doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. 8 osób, w tym 6 osób niepełnosprawnych oraz 2 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało z szkolenia zawodowego podnoszącego kwalifikacje. Podstawą skierowania na szkolenie była indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego opracowana przez doradcę zawodowego i zgodnie z nią zapewnione zostały szkolenia ECDL Base, ECDL Standard oraz kurs obsługi wózka widłowego.

5 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej uczestniczyło w szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze, tematyka i zakres programowy szkolenia był zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09  grudnia 2011r. oraz ustawą o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 697). Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu kwalifikacyjnego.

Uzyskane zostały wskaźniki rezultatu w postaci podjęcia pracy przez 6 osób niepełnosprawnych, zmiany statusu na rynku pracy z biernych zawodowo na poszukujące pracy przez 20 osób niepełnosprawnych oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych przez 13 osób (w tym 6 osób niepełnosprawnych 2 wychowanków pieczy zastępczej, 5 kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe).

 

Zadanie 2 "Kompleksowe działanie na rzecz aktywnej integracji w gminie Zawiercie"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu jako realizator z ramienia Gminy Zawiercie na przestrzeni dwóch lat zrekrutował 145 uczestników projektu, z którymi podpisano kontrakty socjalne. Zgodnie z zaplanowaną ścieżką społeczno - zawodową udział w projekcie zakończyło 96 osób. Uczestnicy projektu objęci byli różnego rodzaju wsparciem w zakresie aktywizacji społecznej w tym grupy samopomocowe prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę MOPS, treningi kompetencji i umiejętności społecznych poprzez, które osoby mogły uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez psychologów, trenerów pracy. Wszyscy uczestnicy objęci byli indywidualnym doradztwem psychologicznym i prawnym. Cześć osób, które posiadały III profil pomocy przyznany w Powiatowym Urzędzie Pracy zostało skierowanych na Program Aktywizacja i Integracja. Zgodnie z zawartym porozumieniem z PUP osoby te odbywały w trakcie dwóch miesięcy prace społecznie użyteczne oraz uczestniczyły w aktywizacji społecznej w formie treningów prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. 15 uczestników  objętych zostało także  wsparciem asystenta rodzin. W ramach projektu zorganizowano wsparcie prozdrowotne skierowane dla wszystkich uczestników były to tzw. "Białe soboty". W ramach działania zainteresowani mogli skorzystać z szerokiego zakresu badań laboratoryjnych oraz z porad  lekarzy specjalistów w tym kardiolog, urolog, neurolog, okulista, ginekolog oraz  w roku 2017 z mammografu. Uczestnicy projektu aktywizowani byli także zawodowo. 13 osób objętych wsparciem zawodowym zakończyło staż, zaś 12 kurs zawodowy ECDL Base uzyskując certyfikaty podnoszące kwalifikacje.

W ramach projektu realizowane były także dwa Programy Aktywności Lokalnej dla osiedla Stary Rynek oraz osiedla ul. Nowej w Kromołowie, których celem była integracja mieszkańców, podniesienie ich aktywności społecznej, ożywienie dzielnic, w których występuje duże zagęszczenie problemów społecznych. Uczestnicy Programów wraz z otoczeniem rodzinnym i sąsiedzkim na przestrzeni dwóch lat przy wsparciu animatora lokalnego podejmowali się realizacji różnych działań środowiskowych. Uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami samorządu, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, współorganizowali festyny rodzinne. Brali także udział w spotkaniach grup samopomocowych, wycieczkach integracyjnych, wydarzeniach lokalnych jak zabawy andrzejkowe czy spotkania mikołajkowe. Część z uczestników Programów aktywizowana była zawodowo poprzez udział w stażach i kursach. W ramach Programów Aktywności Lokalnej realizowany był również wolontariat. W trakcie trwania projektu podpisano kilkadziesiąt porozumień, z których ostatecznie wyklarowała się kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy stale wspierająca działania Programów.

Zgodnie z projektem MOPS zajmował się także rekrutacją uczestników, którzy byli kierowani do Centrum Integracji Społecznej w Żerkowicach osoby te objęte zostały pełnym wachlarzem działań z zakresu aktywacji społeczno-zawodowej w ramach działań MOPS zgodnie z budżetem wypłacał składki zdrowotne dla powyższych uczestników.

Założenia projektu zostały zrealizowane przy niższym budżecie niż zakładano. Kwota która została zwrócona do Instytucji pośredniczącej wyniosła: 148.761.77zł co stanowi 11,96% względem Zadania nr 2.

Instrumenty aktywnej integracji zastosowane w ramach projektu przełożyły się do osiągnięcia wskaźników na założonym poziomie:

  • wskaźnik liczby osób podnoszących kwalifikacje po zakończonym projekcie: 12
  • wskaźnik liczby osób poszukujących pracę po zakończonym projekcie: 25
  • wskaźnik liczby osób pracujących po zakończonym projekcie: 10

EWALUACJA:
Po zakończeniu projektu za pomocą ankiet i kart obserwacji przeprowadzono ewaluacje końcową. Zastosowana ewaluacja to głównie ewaluacja ex-post, prowadzona za pomocą badania ankietowego przy użyciu kwestionariusza ankiety, wypełnianego przez uczestników projektu po zakończeniu uczestnictwa w projekcie oraz karta obserwacji wypełniana przez pracownika socjalnego przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie i po jego zakończeniu. Ewaluacja ta posłużył do badania efektywności i skuteczności realizowanych w ramach projektu zadań. Poznanie efektów pozwoliło  na świadome wzmacnianie pozytywnych wyników i zwiększanie skuteczności podejmowanych działań.

Celem projektu pozakonkursowego "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" była aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i narażonych na wykluczenie społeczne.

 

Zadanie 3 "Zajęcia reintegracji społeczno-zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej"

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizację działań merytorycznych rozpoczęło w lutym 2016r., gdyż wtedy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu skierował osoby do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Łazach i Zawierciu-Żerkowicach.  
Po przeprowadzeniu  przez pracownika socjalnego, doradcę zawodowego i psychologa wstępnej diagnozy z uczestnikami podpisano Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego, dostosowane do ich  indywidualnych potrzeb i preferencji, określono profil zawodowy.

Osobom realizującym IPZS  zakupiono bilety do miejsca realizacji zajęć, zapewniono codzienny posiłek, ubezpieczenie, odpowiednie badania lekarskie, odzież niezbędną do wykonywania zadania. Zajęcia w Centrum odbywały się przez 5 dni w tygodniu nie dłużej niż 8 h i nie krócej niż 6h dziennie. Czas pracy został określony w IPZS każdego z uczestników. Uwzględniając  m.in. specyficzne potrzeby kobiet i mężczyzn samotnie wychowujących dzieci, osób  niepełnosprawnych regulamin Centrum dopuszcza możliwość skrócenia czasu uczestnictwa w zajęciach.

Uczestnicy nabywali kwalifikacje zawodowe biorąc udział w zajęciach praktyczno-teoretycznych  dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, zainteresowań, uzdolnień i poziomu umiejętności zawodowych w ramach pracowni kulinarnej, ogrodniczo-porządkowej, krawieckiej, porządkowej, ogólnobudowlanej, fryzjerskiej, asystenta osób niepełnosprawnych, opiekuna osób starszych, obsługi biurowej. Instruktorzy zawodu co miesiąc sporządzali sprawozdania z przebiegu zajęć oraz opinie nt. postępów każdego z uczestników.

W celu prawidłowej realizacji programu zakupiono niezbędny sprzęt i materiały szkoleniowe, zgodnie z wydatkami założonymi w projekcie. W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy mieli możliwość realizacji praktyk u lokalnych pracodawców (praktyki realizowało 21 osób), nawiązano porozumienia z 15 pracodawcami: firma pożyczkowa, hotel, zakład krawiecki, studio urody, punkty gastronomiczne,  firma sprzątająca, szpital, hurtownia warzyw i owoców, zakład produkcyjny, salon fryzjerski, market budowlany. 8 osób podjęło zatrudnienie u pracodawcy, po zakończeniu realizacji praktyk.

By podnieść swoje kwalifikacje zawodowe 13 osób uczestniczyło w realizacji kursów: opiekun osób starszych z ECDL (3 os.), opiekun osób starszych (2 os.), kurs kucharza z ECDL (5 os.), kurs fryzjerski (1 os.), kurs kierowca-operator wózków jezdniowych z wyłączeniem podnośnikowych wraz z bezpieczną obsługą butli gazowych w wózkach jezdniowych (2 os.). W projekcie uczestniczyło 99 osób (47K, 52M). Program zakończyło 54 os. (33 K, 21M), zrezygnowało z uczestnictwa 30 osób (20K i 10 M).

W ramach Programu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa socjalnego, zawodowego, psychologicznego i prawnego. Zdobywali wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu edukacji budżetowej, profilaktyki uzależnień, treningu samorealizacji, zajęć z psychologiem, zajęć z pedagogiem, warsztatów z prawnikiem. Zorganizowane zostały  wycieczki  integracyjne na Jurę Krakowsko-Częstochowską i do Beskidu Żywieckiego oraz uczestnicy wzięli udział w dwóch występach  artystycznych w MOK w Zawierciu.

Dzięki realizacji Programu 19 osób (14 K, 5 M) podjęło zatrudnienie w tym 15 osób (11 K, 4 M) zgodnie z wytycznymi wskaźnika zatrudnieniowego.

Po zakończeniu realizacji Programu uczestnicy otrzymali zaświadczenie potwierdzające ich udział w zajęciach Centrum oraz nabytą wiedzę i umiejętności. Problemy jakie pojawiły się w trakcie realizacji projektu to długotrwałe nieusprawiedliwione nieobecności uczestników na zajęciach w Centrum, często wynikające z problemów alkoholowych i braku chęci do zmiany swojej sytuacji pomimo podejmowanych działań aktywizacyjnych, w wielu przypadkach stały się przyczyną zaprzestania realizacji IPZS (z 23 osobami zaprzestano realizacji Programu).

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne odpowiadało za realizację aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu objętych wsparciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu. W ramach tego działania zrealizowane zostały staże  zawodowe oraz 3 kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

05

LUT

2018

737

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.