Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja na terenie powiatu zawierciańskiego w 2023 roku

Nieodpłatne porady są udzielane w systemie hybrydowym, co oznacza obecność prawnika na dyżurze w punkcie aby pomimo pomocy świadczonej zdalnie umożliwić bezpośrednie uzyskanie porady przez beneficjenta. W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 32 45 07 122 w celu ustalenia terminu porady - rejestracja w godzinach pracy Starostwa:

 • poniedziałek: 7.00 - 16.00,
 • wtorek - czwartek: 7.00 - 15.00,
 • piątek: 7.00 - 14.00

lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, pok. 312 lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres email: npp@zawiercie.powiat.pl

Punkty na terenie Powiatu Zawierciańskiego:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 22,
lokal Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu
poniedziałek - piątek 15.00 - 19.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we Włodowicach, ul Karkowska 26,
Urząd Gminy Włodowice
poniedziałek - piątek 11.00 - 15.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczekocinach, ul. Senatorska 2,
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 14.00 - 18.00, wtorek 13.00 - 17.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46A,
Urząd Miasta i Gminy Pilica
poniedziałek - piątek 7.30 - 11.30

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Żarnowcu, ul. Rynek 9,
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu
poniedziałek - piątek 12.00 - 16.00

Informujemy o możliwości dokonania samodzielnego zapisu na poradę zdalną pod adresem: https://np.ms.gov.pl/śląskie/zawierciański lub bezpośrednio ze strony internetowej BIP Powiatu Zawierciańskiego - zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

System nieodpłatnej pomocy pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim, ale można skorzystać z wizyty  w punkcie w asyście tłumacza. W szczególny sposób przydatne okazać się powinny punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi. W systemie nieodpłatnej pomocy przybywa również wykonawców, którzy odbyli podstawowe szkolenia w dziedzinie pomocy cudzoziemcom. Zaleca się, żeby obcokrajowcy, w tym uchodźcy wojenni z Ukrainy zapisywali się na nieodpłatne porady w pierwszej kolejności do punktów i wykonawców znajdujących się na listach.

Lista Dyżurów specjalistycznych, w tym porady dla cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/pomoc-dla-cudzoziemcow.

Istnieje możliwość przekazania opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście w punkcie i złożenie jej do specjalnej urny lub pod  numerem telefonu: 32 45 07 122, a także na adres email: npp@zawiercie.powiat.pl, lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Organizacyjny, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie (formularz opinii jest dostępny w punkcie porad na stronie internetowej Powiat Zawierciański BIP w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna).

Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski, działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna oraz  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz  nie zatrudniała innych osób w ciągu ostatniego roku. Dodatkowo w związku z faktem, iż pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
 2. Informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708). Powyższe dokumenty należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Zawierciu, listownie, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po przedstawieniu wymaganych dokumentów ustalany jest termin porady.

Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. Nieodpłatną mediację, lub
 5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie  potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja. W 2023 r. na terenie powiatu zawierciańskiego nie są prowadzone punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna Mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu spraw do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Korzyściami tej formy rozwiązywania sporów są przede wszystkim:

 • dobrowolność,
 • co do zasady jednoinstancyjność (co wpływa na szybkość postępowania),
 • niskie koszty postępowania,
 • poufność (w postępowaniu polubownym nie uczestniczy publiczność),
 • nieograniczony zasięg terytorialny - strony mogą dowolnie wybrać miejsce postępowania,
 • wyrok sądu polubownego po nadaniu mu klauzuli wykonalności może być skierowany do egzekucji,
 • sąd polubowny może rozstrzygać także w oparciu o zasady prawa lub zasady słuszności,
 • w przypadku wyboru sądu polubownego, strony nie mogą dochodzić swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się, co do zasady, w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty: telefonicznie - centralny numer w powiecie zawierciańskim 32 45 07 122 lub osobiście - pok. 312, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu, na adres email: npp@zawiercie.powiat.pl . Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania porad.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie może być udzielane także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w miejscu zamieszkania, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, w miejscu w którym zapewnia się możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoba udzielająca porady odbiera oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu roku. W przypadku zgłoszenia uzasadnionej potrzeby komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy złożyć staroście - w formie papierowej lub elektronicznej -  wyżej wymienione oświadczenie wraz z wskazaniem okoliczności uzasadniających taką potrzebę oraz informacje o dostępnych dla siebie środków porozumiewania się na odległość. Zgłoszenia (z podaniem numeru telefonu) przyjmowane są na adres mailowy: npp@zawiercie.powiat.pl, na adres korespondencyjny: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicz 34 z dopiskiem "Nieodpłatna Pomoc Prawna" lub pod numerem tel.: 32 450 71 22.

Osoby wyżej wymienione zobowiązane są również do złożenia staroście pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą składa odpowiednie dokumenty - jak opisano powyżej). Oświadczenie składa się: w przypadku porady poza punktem osobie, która świadczy nieodpłatną pomoc przed jej uzyskaniem, a w przypadku porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość do Starostwa Powiatowego w Zawierciu, listownie, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosowej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę -  https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/27127105

Z dniem 1 stycznia 2022 roku w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce. Aby skorzystać z porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Lista wspomnianych dziedzin i punktów  dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

W celu umówienia wizyty można skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

 

31

MAJ

2023

400

razy

czytano

22/415

PCPR Zawiercie

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.