Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kierunki działań pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2022 roku

Termin przyjmowania wniosków:

 • Moduł I - 31 sierpnia 2022r.,
 • Moduł II - 31 marca 2022r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022), 10 października 2022r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Program w 2022 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie,
 • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie,
 • Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu, albo pod inną tego typu opieką).

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2022 roku - Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 i 4 - oprzyrządowanie do posiadanego samochodu

Zadanie nr 1 - 10 000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej - 6 000 zł:

 • osoby znaczny lub umiarkowany stopień lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie nr 4 - 4 000 zł:

 • osoby znaczny lub umiarkowany stopień lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu.

Obszar A Zadanie 2 lub 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Zadanie nr 2:

 • znaczny lub umiarkowany stopień,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie nr 3:

 • znaczny lub umiarkowany stopień,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Zadanie nr 2 lub 3: 4 800 zł w tym:

 • kurs/egzaminy kat. B: 2 100 zł,
 • kurs/egzaminy pozostałe kat.: 3 500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy (poza miejscem zamieszkania) 800 zł,
 • dla kosztów tłumacza języka migowego pozostałe: 500 zł.

Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 - sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

Zadanie nr 1:

 • znaczny stopień lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • dla osoby niewidomej - 9 000 zł oraz 15 000 zł na urządzania brajlowskie (łącznie 24 000 zł),
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 7 000 zł.

Zadanie nr 3 - 7 500 zł:

 • umiarkowany stopień,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie nr 4 - 4 000 zł:

 • znaczny lub umiarkowany stopień lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar B Zadanie 2 - szkolenie komputerowe. Pomoc udzielona w ramach obszaru B

 • osoby głuchoniewidome: 4 000 zł,
 • osoba z dysfunkcją narządu słuchu: 3 000 zł,
 • pozostałe osoby obszaru: 2 000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100% wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego. Pomoc udzielona
w zadaniu nr 1, 3 lub 4

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności. 1 500 zł

Obszar C Zadanie 1 i 2

Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym 10 000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PRFON, jednak nie więcej niż 25 000 zł.

Zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności. 3 500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora - nie więcej niż 1 000 zł

Obszar C Zadanie 3 i 4 - pomoc w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawność techniczna protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Przy amputacji - Zadanie nr 3:

 • w zakresie ręki: 12 000 zł,
 • przedramienia: 26 000 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym: 30 000 zł,
 • na poz. stopy lub podudzia: 18 000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy): 25 000 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym: 30 000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Zadanie nr 4: do 30% kwot o których wyżej mowa.

Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 • znaczny stopień lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym. 7 500 zł

Obszar D - koszt opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

300 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Wysokość minimalnego udziału własnego w Module I

 • Obszar A Zadanie 1 i 4 - oprzyrządowanie do posiadanego samochodu - 15%,
 • Obszar A Zadanie 2 i 3 - uzyskanie prawa jazdy - 25%,
 • Obszar B Zadanie 1, 3, 4 - sprzęt elektroniczny jego elementy i oprogramowanie - 10%,
 • Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego
  w ramach programu - 10%,
 • Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego napędzie elektrycznym - 10%,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - 10%,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - 10%,
 • Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego - 25%,
 • Obszar D - koszt opieki nad osobą zależną - 15%.

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu II

Opłata za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia (na jednym kierunku).

Dofinansowanie powyżej 4 000 zł: wyłącznie, gdy dochód nie przekracza 764 zł netto na osobę. (kwota może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia, przy czym dofinansowanie powyżej 2 000 zł jest możliwe wyłącznie, gdy dochód nie przekracza 764 zł netto na osobę)

Dodatek za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4 000 zł.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

do: 1 000,00 zł - szkoła policealna lub kolegium
1 500,00 zł - pozostali wnioskodawcy

dodatek ten może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu,
 • 500 zł - pobieranie nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł - gdy wnioskodawca posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł - gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów/ nauki,
 • 200 zł - gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300 zł - gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 roku lub 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300 zł - gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 800 zł -  gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
 •  500 zł - gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz przeprowadzenie dodatku za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Wysokość minimalnego udziału własnego w Module II

 • 15 % wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (jednego kierunku),
 • 65% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z  pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym - drugiego i kolejnych kierunków.

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w Module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

07

MAR

2022

425

razy

czytano

62/410

PCPR Zawiercie

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.