Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PCPR Zawiercie

Piecza zastępcza

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w roku bieżącym ponownie przygotowuje wystąpienie w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II".

Jest to program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie  w następujących obszarach:

 1. Obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom  niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

  • zakres dofinansowania maksymalnie 60% kosztów realizacji projektu maksymalnie 150 000,00 zł
  • beneficjenci:
   • zakłady opieki zdrowotnej rozumiane jako należy przez to rozumieć podmiot leczniczy taki jak: szpital, zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum stacjonarne, przychodnię, ośrodek zdrowia, poradnię oraz ambulatorium, prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm. ), które w roku złożenia projektu mają zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie powszechnie dostępnych dla osób ubezpieczonych świadczeń zdrowotnych, prowadzące działalność w obiekcie, którego właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego lub dla których organem założycielskim jest, a w przypadku podmiotów leczniczych będących spółkami prawa handlowego, w których większościowe udziały ma: organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego, uczelnia medyczna, jednostka administracji rządowej, instytut badawczy.
   • podmioty prowadzące placówki edukacyjne rozumiane jako działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.): przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne, szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, szkoły artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
   • do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;
 2. Obszar D - likwidacja barier transportowych w zakresie części kosztów zakupu lub przystosowania

  • zakres dofinansowania maksymalnie 80% kosztów realizacji projektu maksymalnie 80 000,00 zł
  • beneficjenci:
   • organizacje pozarządowe,
   • gminy,
   • spółdzielnie socjalne osób prawnych.

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy:

 • opracować projekt (wzór poniżej)
 • złożyć projekt wraz z wymaganymi załącznikami (wersja papierowa i elektroniczna) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie do 15.03.2014r.

Szczegółowe zasady dotyczące założeń i procedur programowych dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

W przypadku  pytań dotyczących realizacji programu prosimy o kontakt tel : 32 67-107-48 wew. 109

06

LUT

2014

264

razy

czytano

399/415

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Najnowsze aktualności

Piecza zastępcza

Logo serwisu.

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

Logo serwisu.

Ośrodek interwencji
kryzysowej

Logo serwisu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Logo serwisu.

Ważne linki

SOW System Obsługi Wsparcia

ePUAP

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.